Skip to main content

De brændte sten af ler

Valdemarsmuren
Valdemarsmuren. Muren udgør formentlig den sidste 'oprindelige' forstærkning af den gamle forsvarsvold, Dannevirke, mellem danernes og saksernes område. Den var delvis bygget af brændte mursten. Et lille stykke af muren tæt på Dannevirkemuseet er blevet restaureret og fritlagt. Har kan man tydeligt se munkestenene. Når der står 'oprindelige', henviser det til at der i 1860'erne igen blev bygget på Dannevirke. Foto: Peder Meyhoff (CC BY-SA 3.0)

Som bekendt er der markante rester af bygninger som grækerne og romerne byggede for omkring 2.000 år siden. Det skyldes at de er bygget af sten – og for romernes vedkommende til dels også af brændte sten, mursten.

Den slags gamle rester har vi kun ganske få af i Danmark. Længe efter vikingetiden var næsten alle bygninger lavet af træ og tørv, evt. med fundament af kampesten, men fra slutningen af 1100-tallet begyndte de brændte lersten at blive taget i brug. Den ældste bygning med brændte sten i Danmark er Sct. Bendts kirke i Ringsted. Den blev indviet i 1170. Nogenlunde lige så gammel er Valdemarsmuren i Dannevirke ved Slesvig. Den er formentlig også påbegyndt i 1160’erne. Nogle forskere mener at der er brugt teglsten allerede tidligere – bl.a. i St. Laurentius Kirke i Roskilde, Æbelholt Kloster ved Hillerød og Søborg Slot ved Gilleleje, men det er der ikke almen enighed om.

Søborg Kirke. Er det her vi finder de ældste mursten i Danmark? Det fremgår af kirkens webside at “I korets sydside i ottende række over soklen sidder en teglsten med runer, som er indridset før brændingen. Der står ‘den første’. Det er måske Søborg Kirkes første sten. Atomstationen Risø daterer brændingen til omkring 1140”. Hvis denne datering er korrekt, er murstenen et par årtier ældre end stenene i Skt. Bendts Kirke. Der er ikke umiddelbart noget til hinder for at de ældste dele af Søborg Kirke kan være så gamle; selvom Søborg i dag er en mindre landsby, var den i middelalderen en købstad i tilknytning til Søborg Slot der dengang var et af Danmarks vigtigste kongeslotte. Kirken er da også meget større end de typiske landsbykirker. Foto: Peder Meyhoff (CC BY-SA 3.0).

De brændte sten blev meget hurtigt en succes, og allerede i 1170’erne var der adskillige større byggerier i gang. Dengang brugte man de såkaldte munkesten der er større end moderne mursten. Navnet fortæller tydeligt hvem der introducerede dem til Danmark. Det gjorde munkene – vist med brug af teglbrændere fra Lombardiet i Norditalien – og de tog dem først og fremmest i brug til deres klostre. Det var – bortset fra nogle af kongens borge – den tids største og mest imponerende byggerier. Det er lidt usikkert hvornår de første klostre blev opført, men der var klostre allerede i 1000-tallet, dengang dog bygget af træ.

Moderne mursten har altid en fast størrelse, med bl.a. en tykkelse på 5,5 cm, mens munkestenene ofte var op mod 10 cm tykke. Der var ingen standard-størrelse på munkesten.

Med murstenene kom også en ny slags virksomhed til Danmark, teglværkerne. Det er for tidligt at kalde det for en industri, men det var den slags virksomheder der var tættest på at være det. Industri er karakteriseret ved primært at beskæftige ufaglært arbejdskraft og ved at en del af arbejdet udføres af maskiner. Middelalderens teglværker var endnu håndværk, men beskæftigede formentlig både faglærte og ufaglærte. Og man benyttede heller ikke maskiner.

Man kan måske nogle steder have benyttet vandhjul til at blande og transportere leret, men det er ikke sandsynligt. I de fleste tilfælde var teglværkerne midlertidige og placeret i tilknytning til det byggeri der skulle bruge stenene. Teglmestrene der ledte brændingen, rejste rundt fra byggeri til byggeri – muligvis sammen med nogle af de de menige teglbrændere. Men teglbrænderne har også kunnet skaffes lokalt.

Inden man fik brændte mursten i Danmark, var der en periode hvor man brugte frådsten – eller kildekalk som det også bliver kaldt. Det var mange steder i Danmark let at få fat i frådsten, og det er oven i købet også meget let at tildanne så længe det er fugtigt. Det bliver derimod hårdt når det tørrer. Frådsten har imidlertid en meget porøs og ujævn overflade – ordet ‘fråde’ betyder meget sigende ‘skum’ – og stenene var ikke ideelle hvor man ønskede en pænere og mere glat overflade. De var heller ikke lette at tildanne til pænere detaljer. Frådsten gik derfor hurtigt af brug da man fik mulighed for at lave mursten. 

Frådsten findes mange steder i Danmark, den største forekomst er i Elverdamsdalen ved Holbæk. Og netop her i Holbæk-Roskilde-området med Hornsherred findes mange gamle frådstenskirker. Men bl.a. er også den tidligere klosterkirke i Veng bygget af frådsten. Og der er fundet gamle rester af frådstensmure i en del nyere kirker. Det tyder på at de første stenkirker generelt har været af frådsten, men at de ret hurtigt er erstattet af mursten.

Den ældste kendte bygningsrest af frådsten er fra Roskilde. Det er en portal fra 1030’erne der er bevaret i nordvæggen på Skt. Jørgensbjerg kirke. I Jelling kirke er der dog for nylig fundet rester af en frådstensbygning som kan være lige så gammel. Den ældste bevarede hele kirke af frådsten er kryptkirken i Vor Frue kirke i Århus.

Kryptkirken i Århus. Kirken er fra 1060’erne. På det tidspunkt var de brændte teglsten ikke nået til Danmark, så kirken er bygget af frådsten, suppleret med marksten. I 1200-tallet blev der imidlertid opført en murstenskirke (Vor frue Kirke) oven på frådstenskirken. Den blev derfor ikke længere brugt som kirke, og efterhånden mistede man kendskabet til den. Den blev først genopdaget i 1955. Det er Skandinaviens ældste stenkirke med hvælvet loft. I baggrunden hænger en kopi af et krucifiks fundet i Åby Kirke. Det er fra nogenlunde samme tidspunkt som Kryptkirken, og Jesus er fremstillet som en typisk viking med overskæg – og med et meget anderledes udtryk end de lidende Jesus’er der senere blev almindelige. Foto: Peder Meyhoff (CC BY-SA 3.0).

Ingen kommentarer endnu!

Din e-mail vil ikke blive vist.