Skip to main content

Industri-Danmark

Det er en udbredt forestilling at Danmark har været et landbrugssamfund helt op til moderne tid. Det er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt at landbruget stadig spiller en stor økonomisk og især politisk rolle i Danmark, og bøndernes gamle parti, Venstre, er stadig et af Danmarks største partier. Men i 2018 var det kun 2,25 % af arbejdsstyrken der var beskæftiget inden for de såkaldt primære erhverv – landbrug, skovbrug og fiskeri. 

Vi skal tilbage til tiden før 2. Verdenskrig før andelen af beskæftigede i landbrug mv. var større end andelen af beskæftigede i industri og byggeri (de sekundære erhverv). Allerede i 1948 arbejdede kun 24,8 % inden for de primære erhverv, mens 29,9 % arbejdede inden for de sekundære erhverv. 

45,4 % arbejdede imidlertid inden for de tertiære erhverv, også kaldet serviceerhvervene – heraf var 38,1 % ansat i private virksomheder og 7,3 % i det offentlige.

I dag er det mere end 50 % af arbejdsstyrken der er beskæftiget i de private serviceerhverv, og desuden  er en meget større del nu rettet mod de individuelle forbrugere, fx hele underholdningsbranchen, restaurationsbranchen, de ansatte ved radio, tv og aviser samt bl.a. læger, tandlæger, fysioteraupeuter, ejendomsmæglere, bedemænd, frisører, kosmetologer, psykologer samt delvis også advokater.

Ser vi imidlertid på eksportens størrelse, var Danmark et landbrugssamfund frem til begyndelsen af 1960’erne. Men i 1962 oversteg den danske industrieksport eksporten fra landbruget. Det giver også af andre grunde god mening at betragte årene omkring 1960 som et vigtigt vendepunkt i Danmark – og også i store dele af det øvrige Europa. Det var i disse år de nye avancerede maskiner førte til en hastig afvandring af arbejdskraft fra landbruget. Fra 1961 til 1974 blev antallet af beskæftigede i landbrug mv. næsten halveret – mens det omvendt blev mere end fordoblet for beskæftigede i det offentlige. 

Danmark er imidlertid lidt speciel i europæisk sammenhæng fordi en så stor del af industrien arbejder med råvarer fra landbruget – og endnu i 1960’erne var der også en stor hjemlig produktion af maskiner og andre produkter til landbruget. Men i København og en række større provinsbyer var der efterhånden blevet opbygget andre store industrivirksomheder, fx skibsværfter, maskinfabrikker og kemiske fabrikker. Og i 1950-60’erne kom der også adskillige nye elektronikfabrikker med produktion af radioer og fjernsyn. En anden stor nyhed var fabrikker der producerede varer af plast.Så i 1960’erne var Danmark blevet en fuldvoksen industrination. Vi producerede stort set alt – bortset fra atombomber. Ganske vist var der ikke længere selvstændige bilfabrikker i Danmark, men som nævnt var der flere store samlefabrikker i Danmark. Indtil 1960 blev der også bygget motorcykler i Danmark – Fisker og Nielsens Nimbus. Også de små motorcykler, knallerterne, kunne man fremstille i Danmark, endda på mange forskellige fabrikker. Og Danmark var som gammel søfartsnation blandt verdens førende mht. bygning af skibe. Frem til 1954 havde vi desuden produktion af fly (på Skandinavisk Aero Industri i København). Og hertil kom de dengang mange fabrikker der producerede landbrugsmaskiner, bl.a. BUKH i Kalundborg som fra 1956 til 1968 lavede traktorer. Jo, Danmark kunne selv det meste dengang.